Obchodní podmínky

 

I.         Úvodní ustanovení
II.        Objednání produktů a uzavření kupní smlouvy
III.      Zrušení objednávky
IV.       Dodací podmínky
V.        Kupní cena a platební podmínky
VI.       Odstoupení od smlouvy
VII.     Práva z odpovědnosti za vady, záruka, reklamace
VIII.    Ochrana osobních údajů
IX.       Závěrečná ustanovení

 

            I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“, pan Ing. Luděk Hon, IČ: 44981945, se sídlem Šlapanice, Švehlova 691/22, PSČ 664 51 - (není prodejna), (dále jen „Prodávající“), a kupujícího, při nákupu v internetovém obchodě „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“.

 2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým může být fyzická osoba - nepodnikatel (dále jen "Spotřebitel"), fyzická osoba - podnikatel a právnická osoba (fyzická osoba - podnikatel a právnická osoba dále též jako „Podnikatel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel jednající při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), vše v platném znění.

3. Odesláním závazné objednávky zákazník - Kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“ v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného produktu. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost tato odchylná ujednání před dotčenými ustanoveními Obchodních podmínek.

 

II. Objednání produktů a uzavření kupní smlouvy

1. Pojmem objednání produktu (dále též „objednávka“) se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet objednané zboží (dále jen „Produkt“) nabízený Prodávajícím, přičemž učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku na webovém rozhraní „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“. Takto učiněná objednávka musí splňovat minimální náležitosti a obsahovat údaje dle odstavce 2. tohoto článku, přičemž tyto údaje jsou po Kupujícím požadovány při tvorbě objednávky nebo při registraci v rámci internetového obchodu „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“.

2. Kupující je při tvorbě objednávky povinen uvést minimálně tyto údaje:

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
  • kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),
  • počet kusů objednaného produktu,
  • způsob dodání.

3. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a změnit. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, odešle objednávku s konečnou platností ke zpracování. Takto odeslaná objednávka je závazná.

4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a neobsahuje požadované údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

            III. Zrušení objednávky

1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím potvrzením ze strany Prodávajícího dle čl. II odst. 5 těchto Obchodních podmínek, a to na kontaktech Prodávajícího, tedy telefonicky nebo e-mailem.

2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou na adresu, kterou uvedl ve své objednávce, případně telefonicky, a to na telefonním čísle, které uvedl ve své objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného Produktu jiným, zrušení celé objednávky apod.).

3. Pokud si Kupující neodebere objednaný Produkt bez předešlého zrušení objednávky (akceptované Prodávajícím), nese ke své tíži náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s takovýmto jednáním Kupujícího. Tím není dotčeno právo Spotřebitele Produkt nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

4. Produkt, který si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu vzniklých nákladů dle odstavce 3 tohoto článku.

 

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 21 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2. Přesněji je dodací lhůta jednotlivých Produktů zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího jako předpokládaná doba expedice. Doba doručení expedované zásilky Kupujícímu je závislá i na rychlosti přepravní služby.

3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 tohoto článku, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení Produktu.

4. Místem dodání Produktu je doručovací adresa vyplněná Kupujícím v objednávkovém, případně registračním formuláři internetového obchodu „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“, případně emailová adresa Kupujícího.

5. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Ceny uvedené na webových stránkách „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“ jsou uváděny jako konečné. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na velikosti objednaných produktů), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Cena poštovného a balného při doručení přepravcem Česká pošta, s.p., je určena platným tarifem České pošty ke dni objednání zboží, v případě volby jiného dopravce jsou náklady na poštovné a balné k dispozici na internetových stránkách „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“.

2. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u Produktu v době objednávání Produktu Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí této objednávky.

3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Pokud není dohodnuto jinak, může Kupující Produkt převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení Prodávajícímu.

4. V případě, že není Prodávající schopen zajistit dodání Produktu Kupujícímu poté, co Kupující řádně uhradil kupní cenu, je Prodávající povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky Kupujícímu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato nemožnost vznikla.

5. Kupující nabude vlastnické právo k Produktu až úplným zaplacením kupní ceny.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Spotřebitel právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno. V případě, že Kupující není Spotřebitelem, řídí se vztah ustanoveními občanského zákoníku.

2. Po obdržení vráceného zboží dle odstavce 1 tohoto článku Prodávající nejpozději do 30 dnů od odstoupení vrátí Kupujícímu zpět poskytnuté finanční prostředky předem dohodnutým způsobem.

3. Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má Prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, např. nákladů na poštovné vzniklých odesláním zboží.

4. Kupující je povinen splnit při postupu dle tohoto článku následující požadavky:

  • kontaktovat Prodávajícího a písemně odstoupit od smlouvy. V odstoupení je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu pro vrácení peněz;
  • vrátit zboží v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu);
  • zaslat zboží zpět Prodávajícímu jinak než na dobírku. Takováto zásilka nebude převzata.

 

VII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka, reklamace

1. Reklamace Produktů se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Produkt je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

3. V případě, že Produkt při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést Produkt do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. Není-li to možné, může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

4. Vyskytne-li se u zakoupeného Produktu v záruční době vada, má Kupující právo tuto vadu reklamovat.

5. Vadou se rozumí změna vlastností Produktu, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu.

6. Za vadu nelze považovat změnu vlastností Produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Produkt vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

7. Uplatní-li Kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného Produktu řádným způsobem, je Prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

8. Kupující může uplatnit reklamaci písemně na adrese sídla Prodávajícího: Ing. Luděk Hon, místem podnikání Šlapanice, Švehlova 691/22, PSČ 664 51.

9. Kupující zašle, případně osobně dopraví reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího, přičemž prokáže nákup reklamovaného zboží nákupním dokladem. Jakmile Kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

10. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v zákonné záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři, zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit subjektům spolupracujícím s Prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího „https://zaluzie-nahradnidily.webnode.cz“. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

2. Prodávající obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoliv jejich změna musí být učiněna písemně a Prodávající s ní musí výslovně souhlasit.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. 1. 2014.)